نتایج زنده ایرسته دویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
ایرسته دویزه هلندایرسته دویزه هلند
۲۳:۳۰ ۱۱ ساعت بعد آلمري - او اس اس
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱۱ ساعت بعد جونگ آژاکس - اوترخت II
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱۱ ساعت بعد جونگ اِی زِد - جونگ پی اِس وی
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات ایرسته دویزه هلند