نتایج زنده

سری آ برزیلسری آ برزیل
۳:۳۰ ۱۹ ساعت بعد اینترناسیونال - سیرا
۱۹ ساعت بعد ۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه باشگاهیدوستانه باشگاهی
۱۶:۰۰ ۸ ساعت بعد پِرت گلوری - چلسی
۸ ساعت بعد ۱۶:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۱۰ ساعت بعد استانبول - ایبار
۱۰ ساعت بعد ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱۱ ساعت بعد ترابوزان - الدحیل قطر
۱۱ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۲ ساعت بعد فرایبورگ - السد قطر
۱۲ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۲ ساعت بعد اُمونیا نیکوزیا - هاپوئل تل آویو
۱۲ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۲ ساعت بعد ویبورگ - کیِلِراپ
۱۲ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱۳ ساعت بعد الاجیدو - الشباب
۱۳ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱۳ ساعت بعد سیلولده - آنتاليا اسپور
۱۳ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱۵ ساعت بعد خنت - اِستِراسبورگ
۱۵ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۵ ساعت بعد پرستون نورث اِند - بِرنلی
۱۵ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات