ورزشگاه

استادیوم آزادی
ناماستادیوم آزادی
تاریخ افتتاح1973
گنجایش78116
سطحچمن
وب سایتhttp://www.azadisportcomplex.com/