ورزشگاه

استادیوم یادگار امام
ناماستادیوم یادگار امام
تاریخ افتتاح1996
گنجایش80451
سطحچمن