ورزشگاه

ورزشگاه تختی
نامورزشگاه تختی
گنجایش22000
سطحچمن