ورزشگاه

ورزشگاه شهید بهشتی
نامورزشگاه شهید بهشتی
گنجایش20000
سطحچمن