ورزشگاه

ورزشگاه فولاد شهر
نامورزشگاه فولاد شهر
تاریخ افتتاح1998
گنجایش31439
سطحچمن