هواداران لیگ آزادگان (دسته یک) بر پایه سطح و محبوبیت