میراث رویانیان به چه کسی می رسد؟ / پیشکسوت ها به دنبال خرید غیرمستقیم پرسپولیس


یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰ ۱۸۵
متافوتبال - هواداران پرسپولیس دیگر به وضعیت این تیم در پایان فصل خو گرفته‌اند. ارتش سرخ عادت کرده است بهترین زمان ممکن برای ساخت تیم را از دست بدهد و نه وضعیت سرمربی‌اش مشخص باشد٬ نه مدیرش و نه بازیکنانش.

 

رسول مجیدی

هواداران پرسپولیس دیگر به وضعیت این تیم در پایان فصل خو گرفته‌اند. ارتش سرخ عادت کرده است بهترین زمان ممکن برای ساخت تیم را از دست بدهد و نه وضعیت سرمربی‌اش مشخص باشد٬ نه مدیرش و نه بازیکنانش. به غیر از سال گذشته که وضعیت رویانیان از قبل مشخص بود و اتفاقا همین منجر به بسته شدن یک تیم خوب برای قرمزها‌ شد٬ در ده سال گذشته پرسپولیس در این موقع از سال به ندرت «ثبات» را تجربه کرده است. امسال که دیگر وضعیت از سال‌ها گذشته هم بدتر است و متولی اصلی این باشگاه یعنی وزارت ورزش حاضر به نگهداری از طفل معصوم خود نیست. گودرزی٬ وزیر ورزش دولت یازدهم در این مدت کوتاه از وزارتش به خوبی نشان داده که خیلی مایل به ریخت و پاش در فوتبال نیست و حتی فراتر از آن٬ «ورزش همگانی» را مهم‌تر از «ورزش قهرمانی» می‌داند. از همین رو هم است که بحث «خصوصی‌سازی» در این دولت جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود و امیررضا خادم مسوول ویژه این امر شده است. در این میان وزارتخانه ورزش برای تسهیل خصوصی سازی دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال٬ از روش جدیدی به نام «جذب اسپانسر» استفاده می‌کند. با استفاده از این روش٬ نه تنها کاغذبازی‌های این حوزه دور می‌خورد بلکه مدیریت و بدهی‌های این دو باشگاه هم به یک شرکت خصوصی – و البته به صورت محدود – واگذار می‌شود.

 

 

واگذاری پرسپولیس به یک شرکت تجاری

هفته پیش اولین خبرها از جلسات امیررضا خادم و شرکت‌های خواستار خرید موقت پرسپولیس به بیرون درز کرد. از قرار معلوم٬ یک شرکت معروف و معتبر در زمینه تولید درب های اتوماتیک٬ جدی‌ترین خریدار باشگاه پرسپولیس است. آنطوری که افراد آگاه در وزارت ورزش گزارش داده اند این شرکت حاضر به پرداخت نیمی از بدهی ۷۰ میلیاردی باشگاه است و برای انتخاب مدیرعامل هم حاضر به تعامل با وزارتخانه است. وحید وحدت‌پور مدیرعامل شرکت درسا هفته پیش در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم گفته‌ بود: «حدود 10،11 جلسه 4،5 ساعته با مسئولان وزارت ورزش برگزار کردیم و توافق شد که 2 نفر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به انتخاب ما باشند.» که این موضوع یعنی همچنان انتخاب مدیرعامل باشگاه در اختیار وزارت ورزش  و ۳ عضوی است که این نهاد برای هیئت مدیره انتخاب می‌کند.

 

نقش استیلی در جذب اسپانسر

چند روز پیش خبری کوتاه از دیدار استیلی و خادم باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد مدیرعاملی بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس در این باشگاه شد. سایت‌های مختلف تیتر زدند که استیلی یا مدیرعامل می‌شود و یا عضوی از هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس اما اخبار رسیده به روزنامه جهان صنعت حاکی از آن است که جلسه حمید استیلی و خادم برای مطرح کردن نام یک شرکت تجاری دیگر بوده است. شرکتی که از قرار معلوم نزدیکی خاصی به حمید استیلی دارد و شریک حمیدخان از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. این شرکت که در زمینه تبلیغات فعال است، همین هفته پیش اسپانسر محیطی فدارسیون فوتبال شد.

 

پیروانی ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ

روزنامه ایران ورزشی دیروز از لابی افشین پیروانی هم برای جذب اسپانسر پرده برداشت. این روزنامه در شماره روز شنبه خود نوشت : « ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ به دنبال خرید امتیاز باشگاه پرسپولیس است. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا رﯾﻨﻮزﯾﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻧﺎم دارد، ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﺳﺖ. ﻇﺎھﺮا آﻧها اﻓﺸﯿﻦ ﭘﯿﺮواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن و ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﺗﺎ دﯾﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای ھﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﺪھﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی وﺗﺮدﯾﺪ در ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﮫﺪات اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﭘﺎﺳﺦ نهاﯾﯽ دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺻﺒﺢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ او ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ورزش ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﺒﻮد.»

 

 

ایتالیایی ها مشتری جدید قرمزها

تازه ترین خبر از وضعیت واگذاری پرسپولیس مربوط به اظهار تمایل  یک سرمایه دار ایتالیایی برای بدست آوردن سهام باشگاه است. طبق قانون وزارت ورزش می تواند تا 49 درصد استقلال و پرسپولیس را به خارجی ها واگذار کند و از همین رو جولیا مونگاردی که درصدر یک هیئت ایتالیایی از طرف باشگاه جنوا و با دعوت اتحادیه فوتبال به ایران آمده است خواستار خرید باشگاه پرسپولیس شده. او دیروز درباره علاقه اش به پرسپولیس گفت:  « وقتی دیدم برای بازی پیشکسوتان پرسپولیس و میلان و تماشای بازی فوتبالیست‌های 40، 50 ساله 65 هزار نفر به ورزشگاه آمدند و بازی پخش مستقیم شد شوکه شدم، چون این یک اتفاق بی‌نظیر در دنیاست. من شنیده‌ام پرسپولیس 30 میلیون هوادار در ایران دارد و در اروپا به این تیم می‌گویند یوونتوس خلیج فارس. پرسپولیس تیمی است که با یک برنامه‌ریزی درست می‌تواند هر سال به قهرمانی آسیا دست پیدا کند. من این قول را می‌دهم که اگر بتوانم سهام پرسپولیس را بخرم در پایان سه سال این تیم فینالیست لیگ قهرمانان آسیا می‌شود.» گفته می شود صادق درودگر از نزدیکان این سرمایه دار ایتالیایی در ایران است و احتمالا در صورت خرید امتیاز باشگاه توسط این این مرد ایتالیایی، او مدیرعامل پرسپولیس می شود. درودگر حتی روز گذشته نگذاشت خبر بدهی 70 میلیاردی باشگاه به گوش مونگاردی برسد و از خبرنگاران خواست تا این سرمایه دار ایتالیایی را نترسانند!

به هر ترتیب بنا به گفته دکتر خادم در برنامه نود، فردا(دوشنبه) باید وضعیت اسپانسر و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشخص شود. باید ببینیم که سرانجام این باشگاه به کدام یک از خواستگارانش خواهد رسید و کدامیک از پیشکسوتان می توانند گزینه مورد نظر خود را متولی جدید باشگاه پرسپولیس کنند! 

 

 

 


برچسب ها

کانال خبری متافوتبال در تلگرام

کانال خبری متافوتبال در تلگرام

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

نظرها

مقالات مرتبط