در عکس های مخابره شده محمد مایلی کهن را با لباس کادر فنی می بینید که از نزدیک بر عملکرد ملی پوشان نظارت دارد و بخشی هایی از تمرین را زیر نظر می گیرد و اگر هم لازم باشد توصیه های تاکتیکی را به کادر فنی و هم چنین بازیکنان انتقال می دهد.

 

محمد مایلی کهن که در جنگ با کی روش است خوب می داند اگر این بار هم تیم ملی به المپیک صعود نکند پرونده او و مربیانی چون خاکپور بسته می شود و در چنین شرایطی دیگر کسی به انتقادهای او از کی روش توجهی نمی کند به همین خاطر این روزها در قطر حضور فعالی در تمرینات تیم ملی امید دارد.

او پیش تر در اردوهای خارجی فقط از کنار زمین نظاره گر تمرینات تیم ملی امید بود اما در قطر چند روزی است که لخت می شود و با پوشیدن لباس کادر فنی تیم را در دست گرفته و تمرین می دهد که در نوع خود جالب است.