نتایج زنده لیگ برتر روسیه

نتایج زنده فوتبال
لیگ برتر روسیهلیگ برتر روسیه
۱۵:۳۰ پایان یافته احمد گروژنی ۱ - ۱ كريا سووتوف
پایان یافته ۱۵:۳۰
پونس نونیز ۲۷'
پونس نونیز ۲۷'
۹۰' + ۴' کارپُف
۹۰' + ۴' کارپُف
۲۰:۳۰ پایان یافته زنیت ۵ - ۰ روبین کازان
پایان یافته ۲۰:۳۰
ایوانوویچ ۵۸'
ایوانوویچ ۵۸'
Sutormin ۶۵'
Sutormin ۶۵'
Sutormin ۷۵'
Sutormin ۷۵'
ماك ۸۲'
ماك ۸۲'
شاتُف ۸۷'
شاتُف ۸۷'
۲۰:۳۰ پایان یافته تامبوف ۲ - ۱ روستوف
پایان یافته ۲۰:۳۰
۲۷' شامورادوف
۲۷' شامورادوف
ملکادزه ۳۸'
ملکادزه ۳۸'
ملکادزه ۶۱'
ملکادزه ۶۱'

جداول و برنامه مسابقات لیگ برتر روسیه