نتایج زنده لیگ اردی‌ویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۱:۰۰ ۱ ساعت بعد اوترخت - هراکلس
۱ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۴ ساعت بعد ویتس - گرونینگن
۴ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لیگ اردی‌ویزه هلند