نتایج زنده لیگ اردی‌ویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۱:۰۰ ۸ ساعت بعد اسپارتا روتردام - هیرنوین
۸ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۸ ساعت بعد پی. اس. وی آیندهوون - هراکلس
۸ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۹ ساعت بعد وی وی وی ونلو - ويلم 2
۹ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۰ ساعت بعد اوترخت - گرونینگن
۱۰ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۰ ساعت بعد آلکمار - ویتس
۱۰ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لیگ اردی‌ویزه هلند