نتایج زنده لیگ یک فرانسه

نتایج زنده فوتبال
لیگ یک فرانسهلیگ یک فرانسه
۲۰:۰۰ پایان یافته المپیک مارسی ۱ - ۱ مون پليه
پایان یافته ۲۰:۰۰
۱۷' سار (گل به خودی)
سار (گل به خودی) ۱۷'
جرمین ۷۴'
جرمین ۷۴'
۲۲:۳۰ پایان یافته نیم المپیک ۱ - ۰ تولوز
پایان یافته ۲۲:۳۰
فیلیپوتاکس ۳۹'
فیلیپوتاکس ۳۹'
۲۲:۳۰ پایان یافته بوردو ۲ - ۲ برست
پایان یافته ۲۲:۳۰
بریاند ۶'
بریاند ۶'
۲۰' Grandsir
۲۰' Grandsir
۴۵' + ۱' اوترت
۴۵' + ۱' اوترت
پابلو ۶۹'
پابلو ۶۹'
۲۲:۳۰ پایان یافته نیس ۲ - ۱ ديژون
پایان یافته ۲۲:۳۰
۲۲' تاوارِس
۲۲' تاوارِس
Dolberg ۲۹'
Dolberg ۲۹'
Attal ۴۷'
Attal ۴۷'
۲۲:۳۰ پایان یافته مِتز ۱ - ۲ آمیان
پایان یافته ۲۲:۳۰
۳۹' گیراسی
۳۹' گیراسی
۵۴' Dibassy
۵۴' Dibassy
دایالو ۶۸'
دایالو ۶۸'
۲۲:۳۰ پایان یافته رنس ۰ - ۰ موناکو
پایان یافته ۲۲:۳۰

جداول و برنامه مسابقات لیگ یک فرانسه