نتایج زنده دوستانه بین المللی

نتایج زنده فوتبال
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی
۲۰:۳۰ ۱۳ ساعت بعد مصر - گینه
۱۳ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۱۳ ساعت بعد مراکش - زامبیا
۱۳ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۵ ساعت بعد سنگال - نیجریه
۱۵ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱۵ ساعت بعد تانزانیا - زیمباوه
۱۵ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱۵ ساعت بعد الجزایر - مالی
۱۵ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات دوستانه بین المللی