ورزشگاه

ورزشگاه تختی
نامورزشگاه تختی
تاریخ افتتاح1973
گنجایش30000
سطحچمن