ورزشگاه

ورزشگاه شهدا ساری
نامورزشگاه شهدا ساری
گنجایش10000
سطحچمن