منچستر سیتی

۰
تاسیس۱۸۸۰
کشورانگلستان
کد پستیM۱۱ ۳FF
وب سایتhttp://www.mcfc.co.uk
ایمیلmcfc@mcfc.co.uk
تلفن+۴۴ (۸۷۰) ۰۶۲ ۱۸۹۴
فکس+۴۴ (۱۶۱) ۴۳۸ ۷۹۹۹
نامEtihad Stadium
تاریخ افتتاح۲۰۰۲
گنجایش۴۷۷۲۶
طراحArup Associates
نام قبلی2003 - 2011 City of Manchester Stadium
سطحچمن
تلفن+۴۴ (۸۷۰) ۰۶۲ ۴۱۴۱
آدرسRowsley Street
وب سایتhttp://www.cityofmanchesterstadium.co.uk

افتخارات

برنده رقابت / جام

انگلستان - لیگ برتر انگلستان ۴ بار ۲۰۱۳/۲۰۱۴ ،   ۲۰۱۱/۲۰۱۲ ،   ۱۹۶۷/۱۹۶۸ ،   ۱۹۳۶/۱۹۳۷
انگلستان - جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) ۵ بار ۲۰۱۰/۲۰۱۱ ،   ۱۹۶۸/۱۹۶۹ ،   ۱۹۵۵/۱۹۵۶ ،   ۱۹۳۳/۱۹۳۴ ،   ۱۹۰۳/۱۹۰۴
انگلستان - چمپیونشیپ انگلستان ۱۴۹ بار ۲۰۰۱/۲۰۰۲ ،   ۲۰۰۱/۲۰۰۲ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۶۵/۱۹۶۶ ،   ۱۹۴۶/۱۹۴۷ ،   ۱۹۲۷/۱۹۲۸ ،   ۱۹۰۹/۱۹۱۰ ،   ۱۹۰۲/۱۹۰۳ ،   ۱۸۹۸/۱۸۹۹
انگلستان - لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) ۵ بار ۲۰۱۵/۲۰۱۶ ،   ۲۰۱۳/۲۰۱۴ ،   ۲۰۱۳/۲۰۱۴ ،   ۱۹۷۵/۱۹۷۶ ،   ۱۹۶۹/۱۹۷۰
اروپا - UEFA Cup Winners' Cup ۱ بار ۱۹۶۹/۱۹۷۰
انگلستان - Community Shield ۳ بار ۱۹۷۲/۱۹۷۳ ،   ۱۹۶۸/۱۹۶۹ ،   ۱۹۳۷/۱۹۳۸

نایب قهرمانی

انگلستان - لیگ برتر انگلستان ۵ بار ۲۰۱۴/۲۰۱۵ ،   ۲۰۱۲/۲۰۱۳ ،   ۱۹۷۶/۱۹۷۷ ،   ۱۹۲۰/۱۹۲۱ ،   ۱۹۰۳/۱۹۰۴
انگلستان - جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) ۶ بار ۲۰۱۲/۲۰۱۳ ،   ۲۰۱۲/۲۰۱۳ ،   ۱۹۸۰/۱۹۸۱ ،   ۱۹۵۴/۱۹۵۵ ،   ۱۹۳۲/۱۹۳۳ ،   ۱۹۲۵/۱۹۲۶
انگلستان - چمپیونشیپ انگلستان ۵ بار ۱۹۹۹/۲۰۰۰ ،   ۱۹۹۹/۲۰۰۰ ،   ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ،   ۱۹۵۰/۱۹۵۱ ،   ۱۸۹۵/۱۸۹۶
انگلستان - لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) ۱ بار ۱۹۷۳/۱۹۷۴
انگلستان - Community Shield ۴ بار ۱۹۷۳/۱۹۷۴ ،   ۱۹۶۹/۱۹۷۰ ،   ۱۹۵۶/۱۹۵۷ ،   ۱۹۳۴/۱۹۳۵

آمار

شما هم با ثبت نام در شبکه اجتماعی متافوتبال به جمع طرفداران این تیم بپیوندید! هم اکنون ثبت نام کنید!

طرفداران

نظرات

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟