سامپدوریا

۱
تاسیس۱۹۴۶
کشورایتالیا
شماره آدرس۳۹
کد پستی۱۶۱۲۹
وب سایتhttp://www.sampdoria.it
ایمیل[email protected]
تلفن+۳۹ (۰۱۰) ۵۳۱ ۶۷۱۱
فکس+۳۹ (۰۱۰) ۵۳۱ ۶۷۷۷
نامStadio Comunale Luigi Ferraris
تاریخ افتتاح۱۹۱۱
گنجایش۳۶۷۰۳
طراحGregotti Associates International
نام قبلی1911 - 1933 Stadio Marassi
سطحچمن
تلفن+۳۹ (۰۱۰) ۸۳۹ ۲۴۳۱
آدرسVia Giovanni De Prà, 1

افتخارات

برنده رقابت / جام

ایتالیا - سری آ ایتالیا ۱ بار ۱۹۹۰/۱۹۹۱
ایتالیا - جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) ۴ بار ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ،   ۱۹۹۳/۱۹۹۴ ،   ۱۹۸۴/۱۹۸۵ ،   ۱۹۸۷/۱۹۸۸
ایتالیا - سری ب ایتالیا ۲ بار ۱۹۶۶/۱۹۶۷ ،   ۱۹۳۳/۱۹۳۴
اروپا - UEFA Cup Winners' Cup ۱ بار ۱۹۸۹/۱۹۹۰
ایتالیا - Super Cup ۱ بار ۱۹۹۱/۱۹۹۲

نایب قهرمانی

ایتالیا - سری آ ایتالیا ۱۱۷ بار ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۱/۱۹۲۲
اروپا - لیگ قهرمانان اروپا ۱ بار ۱۹۹۱/۱۹۹۲
ایتالیا - جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) ۴ بار ۱۹۹۰/۱۹۹۱ ،   ۱۹۸۵/۱۹۸۶ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹
ایتالیا - سری ب ایتالیا ۲ بار ۲۰۰۲/۲۰۰۳ ،   ۲۰۰۲/۲۰۰۳
اروپا - UEFA Cup Winners' Cup ۱ بار ۱۹۸۸/۱۹۸۹
اروپا - UEFA Super Cup ۱ بار ۱۹۹۰/۱۹۹۱
ایتالیا - Super Cup ۲ بار ۱۹۸۹/۱۹۹۰ ،   ۱۹۸۸/۱۹۸۹

آمار

مسابقات پیش رو

۹۶/۰۸/۰۲ ۲۲:۱۵ اینترمیلان --- سامپدوریا
۹۶/۰۸/۰۷ ۱۷:۳۰ سامپدوریا --- کیه وو
۹۶/۰۸/۱۳ ۲۳:۱۵ جنوا --- سامپدوریا
۹۶/۰۸/۲۸ ۱۷:۳۰ سامپدوریا --- یوونتوس
۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۳۰ بلونیا --- سامپدوریا
۹۶/۰۹/۰۷ ۲۳:۳۰ سامپدوریا --- پسکارا
۹۶/۰۹/۱۲ ۲۳:۱۵ سامپدوریا --- لاتزیو
۹۶/۰۹/۱۸ ۲۰:۳۰ کالیاری --- سامپدوریا
۹۶/۰۹/۲۲ ۲۳:۱۵ سامپدوریا --- رم
۹۶/۰۹/۲۶ ۱۷:۳۰ سامپدوریا --- ساسولو
شما هم با ثبت نام در شبکه اجتماعی متافوتبال به جمع طرفداران این تیم بپیوندید! هم اکنون ثبت نام کنید!

طرفداران

نظرات

ابراهیم سامپدوریا
ابراهیم سامپدوریا ۱۱ ماه، ۱ هفته قبل

سلام من خیلی این تیمو دوست دارم وشدید طرفدارش،هستم ولباس

نظر شما:

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟